زی ذی نامه!

October 3, 2008

الهی به مردان در خانه ات……………….. به آن زن ذلیلان فرزانه ات

به آنان که با امر “روحی فداک” ……………….. نشینند و سبزی نمایند پاک

به آنان که از بیخ و بن زی ذیند ……………….. شب و روز با امر زن می زیند

به آنان که مرعوب مادر زنند ……………….. ز اخلاق نیکوش دم می زنند

به آن گردگیران ایام عید ……………….. وانت بار خانم به وقت خرید

به آن شیر مردان با پیشبند ……………….. که در ظرف شستن به تاب و تبند

به آنان که در بچه داری تکند ……………….. یلان عوض کردن پوشکند

به آنان که بی امر و اذن عیال ……………….. نیاید در از جیبشان یک ریال

به آنان که با ذوق و شوق تمام ……………….. به مادر زن خود بگویند : مام

به آنان که داماد سرخانه اند ……………….. مطیع فرامین جانانه اند

به آنان که دارند با افتخار ……………….. نشان ایزو…نه “زی ذی نه هزار”

به آنان که دامن رفو می کنند ……………….. ز بعد رفویش اتو می کنند

به آنان که در گیر سوزن نخند ……………….. گرفتار پخت و پز مطبخند

به آن قرمه سبزی پزان قدر ……………….. به آن مادران به ظاهر پدر

الهی به آه دل زن ذلیل ……………….. به آن اشک چشمان”ممّد سبیل”

به تنهای مردان که از لنگه کفش ……………….. چو جیغ عیالاتشان شد بنفش

که ما را بر این عهد کن استوار ……………….. از این زن ذلیلی مکن برکنار

به زی ذی جماعت نما لطف خاص ……………….. نفرما از این یوغ ما را خلاص

شاعر : سعید سلیمان پور

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: