روز 28 ساعته : هفته اي كه شش روز دارد

October 12, 2008

روز 28 ساعته يكي از مفاهيم مديريت زمان است كه توسط اشخاصي كه داراي ساعات كاري انعطاف پذير هستند (مثل دانشجويان)‌ استفاده ميشود . اين ايده نتيجه 2 اصل زير است :
1- هشت تا نه ساعت خواب ، براي رفع خستگي ناشي از 16 ساعت بيداري ، براي اغلب مردم كافي است .
2- تعداد ساعات هفته (168 ساعت) قابل تقسيم به 6 روزِ 28 ساعته است .
افرادي كه بر اساس روز 28 ساعته زندگي ميكنند 19 تا 20 ساعت بيدار هستند و سپس هشت تا نه ساعت ميخوابند ( بسته به نياز ) و در نتيجه هفته براي اين اشخاص بجاي هفت روز شش روز است . اين زمانبندي مستلزم بيدار ماندن در روز و خوابيدن در شب است كه براي سلامتي و ساعت دروني بدن زيان آور است .

ساعت

تحقيقات نشان داده اكثر مردم بدون دخالت محركهاي خارجي و يا تغييرات روشنايي ، مايل هستند كه روزي برابر با 25 ساعت داشته باشند . البته اگر شما هم جز اين افراد هستيد ، ميتوانيد اميدوار باشيد كه در آينده اي نه چندان نزديك (تقريبا 140 ميليون سال ديگر) شبانه روز بلندتر شده و به 25 ساعت برسد . اين بلندتر شدن طول روز بخاطر كاهش سرعت چرخشي زمين بدور خودش است . در حقيقت طول روزها همواره بين 15 تا 25 ميليونيم ثانيه در حال افزايش است .

منابع :
http://en.wikipedia.org/wiki/28-hour_day
http://www.popsci.com/jessica-cheng/article/2008-09/ive-heard-earths-rotation-slowing-how-long-until-days-last-25-hours

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: