در اقدامی عجیب :دختر جوانی از محمد نصرتی خواستگاری کرد

October 17, 2008


تمرین تیم پرسپولیس تهران به صحنه خواستگاری معکوس ازیکی ازبازیکنان این تیم مبدل گشت.
به گزارش البرز درحین تمرین اخیر بازیکنان تیم پیروزی تهران اتفاق جالبی افتاد که تعجب نصرتی وخنده بسیاری ازاعضای این تیم شد.
بطوریکه پس ازاین ماجرا محمدنصرتی بازیکن این تیم سوژه دیگربازیکنان شد.
ماجرا ازاین قراربود که همزمان با انجام تمرین ودرفرصتی مناسب یکی ازتماشاگران دختر حاضر درورزشگاه به زمین نزدیک شده وصراحتا ازنصرتی خواستگاری میکند.
این دخترجوان بدون کمترین توضیحی ومقدمه چینی به سراغ محمدنصرتی رفته وبه او میگوید که تمایل به ازدواج باوی دارد ودرهمان جا ازوی خواستگاری میکند.
نصرتی که گویی برق او را گرفته باشد برای چند لحظه شوکه میشود وبدون کمترین کلامی به وی نگاه میکند.
نصرتی چندین بارخواست کلماتی را بگوید اماازبیان آنها صرف نظرکرد,گویا خودش هم برای گفتن آن جملات شک کرده بود.
سرانجام نصرتی تصمیم گرفت بااین دخترحرف بزند ونتیجه آن شدکه 10دقیقه تلاش کرد تا این دختر را ازتصمیمش منصرف کند.
برخی خبرنگاران ازاین اتفاق جالب بعنوان یک سوژه هندی یاد کردند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: