رتيل هاي مديترانه اي نر : هم مناسب براي خوردن و هم جفت گيري

October 24, 2008

رتيل مديترانه اي ماده ، معمولاً به ندرت اولين رتيل نر كه براي جفت گيري به سراغش مي آيد را ميخورد . ولي پس از اينكه رتيل ماده اولين جفت گيري خود را انجام داد ، هر رتيل نر ديگري كه براي عشق بازي به سراغش بيايد ممكن است خورده و يا اينكه موفق به جفت گيري شود .

رتيل مديترانه اي ماده در ال خوردن رتيل نر
رتيل مديترانه اي ماده در حال خوردن رتيل نر

در تحقيقات دانشمندان اسپانيايي ، حدود يك سوم از رتيل هاي ماده مورد آزمايش ، حداقل يكي از رتيل هاي نر داوطلب جفت گيري را خوردند . رتيل هاي ماده همنوع خوار در مقايسه با ساير همنوعانشان زودتر تخم گذاري كرده و نوزادان آنها زودتر رشد كرده بزرگ ميشوند و همچنين تعداد بيشتري تخم ميگذارند .
پديده هم نوع خواري (cannibalism) براي دانشمندان همچنان بصورت معما باقيمانده است ولي آنچه كه مشخص است يكي از عمده ترين دلايل همنوع خواري كاهش منابع غذايي اين گونه حيوانات است . يكي ديگر از علل همنوع خواري حيوانات ، تولد نوزادان ضعيفي يا معلولي است كه به تشخيص والدين اميدي به زنده ماندنشان نيست ، بنابراين حيوان با خوردن اين نوزاد ضعيف و ناتوان ، هم خودش را سير كرده و هم او را از ادامه زندگي رنج آور نجات ميدهد .

منبع :
http://www.sciencenews.org/view/generic/id/37873/title/Spider_males_good_for_mating%2C_food

منبع

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: