تسليت به روشي عجيب! ماداگاسکار در شرق آفريقا

October 26, 2008


ماداگاسکار در شرق آفريقا تمام چيزهايش منحصر به فرد است و در جاهاي ديگر وجود ندارد. مثل حيوانات -گياهان -تاريخ زمين شناسي و امثال آن -ولي عجيب ترين مطلب تسليت گفتن بوميان اين کشور است. در اين کشور رسم است -شايد همين الان نيز باشد- که بعد از دفن متوفي همسر وي در آستانه کلبه خودش لخت مادرزاد مي خوابد و مردان قبيله که مي خواهند به او تسليت بگويند او را در آغوش گرفته و معاشقه کاملي انجام مي دهند تا انزال صورت گيرد و تا زماني که زن بيوه اجازه ندهد بايد عشق بازي ادامه داشته باشد. طبق نظر و در خواست بيوه براي شادي روح شوهرش اين مراسم بين سه تا چهل روز طول مي کشد و اگر زن باردارشد پدر بچه همان شخص متوفي تلقي مي شود و قبيله به وي احترام زيادي مي گذارد. اگر مردي از اين کار خوداري کند توهين به متوفي تلقي مي شود. در اين چهل روز زن کار نمي کند و ديگران برايش غذا مي اورند و يا بچه هايش را نگهداري مي کنند. فيلم اين مراسم در آرشيو دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران موجود است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: